Skip to content

Lỗi unix domain socket ở PostgreSQL

Posted on:17 tháng 3, 2022 at 02:37

Việc đầu tiên nên làm là kiểm tra log chứ không phải search google!

tail -f /usr/local/var/log/postgres.log