Skip to content

Sử dụng selenium standalone với docker

Posted on:7 tháng 10, 2023 at 14:22

Không rõ nguyên nhân chính xác nhưng ứng dụng rails của tôi không thể sử dụng image selenium/standalone-chrome

Cập nhật: đã tạm thời sửa được bằng một image khác từ cộng động seleniarm

Đây sẽ là bài viết đầu tiên của tôi ở Dev.to ↓ https://dev.to/ruanshiron/resolves-error-when-using-image-seleniumstandalone-chromium-with-capybara-rails-1n4